Web
            Analytics
Cổ phiếu IMH - (MAI) | INTERMEDICAL CARE AND LAB HOSPITAL PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-03-27

Stock Check  (Updated: 2023-03-25 02:03:10)

INTERMEDICAL CARE AND LAB HOSPITAL PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 11.80
Price
-0.10 (-0.84%)
Day Change

IMH Chất lượng tổng thể của cố phiếu Rất tốt (Chất lượng = 85) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

85

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
ROE đang giảm đáng kể
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 64%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 43
  Magic Formula Rank by ROA
44
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
44
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
50
GREAT
  Price 11.80
  PBV / Sector
3.04 / 3.29
  Earning Per Share 0.81
  PE / Sector
14.59 / 39.47
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.02 / -6.15
  Average 1M Daily Value
10.32 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
1.96 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 45%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 77%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
26.58 / 10.72
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
14.31 / 12.71
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
5.56 / -0.40
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
19.52 / 12.72
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
18.22 / 12.36
GOOD
  ROA Change Average (%) / Sector
3.00 / 0.58
GREAT
  ROE (%) / Sector
20.68 / 17.33
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
18.98 / 17.84
  ROE Change Average (%) / Sector
3.05 / -1.39
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 33%
X
  Dividend (%) / Sector
1.19 / 2.79
  Dividend Average (%) / Sector
4.17 / 2.86
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
-5.95 / -0.36
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-03-28 05:21:28
  Symbol IMH
  Name INTERMEDICAL CARE AND LAB HOSPITAL PUBLIC COMPANY
  Sector Services
  Market MAI
  Listed Shares 215.00 M
  Par Value 0.50
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 2,537.00 / 2,967.26
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks