Web
            Analytics
Cổ phiếu SAAM - (MAI) | SAAM ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-06-19 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

SAAM ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 7.40
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
Social: 12

SAAM Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 50%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 12
  Magic Formula Rank by ROA
357
  Magic Formula Rank by ROE
357
  Magic Formula Rank by ROIC
355
  Price 7.40
  PBV / Sector
5.32 / 1.72
  Earning Per Share 0.01
  PE / Sector
37.79 / 26.60
  PEG or PE/Growth / Sector
0.68 / 0.65
  Average 1M Daily Value
0.42 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.99 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 45%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 77%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
21.51 / 18.82
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
40.13 / 21.10
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-0.15 / 33.59
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
14.13 / 9.82
  ROA Average (%) / Sector
12.38 / 9.38
  ROA Change Average (%) / Sector
20.58 / -22.05
GREAT
  ROE (%) / Sector
14.83 / 11.14
  ROE Average (%) / Sector
13.92 / 10.22
  ROE Change Average (%) / Sector
27.64 / 10.20
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 12%
X
  Dividend (%) / Sector
0.81 / 4.15
  Dividend Average (%) / Sector
1.89 / 3.30
  Dividend Change Average (%) / Sector
-13.28 / 60.04
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-06-19 05:19:38
  Symbol SAAM
  Name SAAM ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
  Sector Resources
  Market MAI
  Listed Shares 300.01 M
  Par Value 0.50
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 2,220.05 / 1,526.47
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks