Web
            Analytics
Cổ phiếu AMARIN - (SET) | AMARIN PRINTING AND PUBLISHING - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-01-30

Stock Check  (Updated: 2023-01-31 02:10:02)

AMARIN PRINTING AND PUBLISHING
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 6.65
Price
0.00 (0.00%)
Day Change

AMARIN Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng 51%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.07 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 19
  Magic Formula Rank by ROA
573
  Magic Formula Rank by ROE
573
  Magic Formula Rank by ROIC
197
  Price 6.65
  PBV / Sector
1.44 / 2.74
GOOD
  Earning Per Share 0.38
  PE / Sector
13.93 / 30.98
  PEG or PE/Growth / Sector
0.27 / 0.22
GREAT
  Average 1M Daily Value
0.35 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.47 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 47%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 62%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
12.32 / 30.73
  NPM Average (%) / Sector
8.46 / 13.44
  NPM Change Average (%) / Sector
2.40 / 7.39
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
8.19 / 11.64
  ROA Average (%) / Sector
5.22 / 8.16
  ROA Change Average (%) / Sector
1.53 / 1.88
GOOD
  ROE (%) / Sector
10.69 / 24.53
  ROE Average (%) / Sector
6.52 / 7.78
  ROE Change Average (%) / Sector
2.21 / 5.44
GOOD
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 33%
X
  Dividend (%) / Sector
2.86 / 3.56
  Dividend Average (%) / Sector
2.48 / 3.63
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.30 / -0.32
GOOD
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-01-31 05:21:28
  Symbol AMARIN
  Name AMARIN PRINTING AND PUBLISHING
  Sector Services >> Media & Publishing
  Market SET
  Listed Shares 998.28 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 6,638.57 / 8,689.47
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks