Web
 Analytics
Cổ phiếu BANPU - (SET) | BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-12-06

Stock Check  (Updated: 2022-12-06 02:15:02)

THB 13.30
Price
0.20 (1.50%)
Day Change

BANPU Chất lượng tổng thể của cố phiếu Rất tốt (Chất lượng = 85) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

85

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
ROA quá thấp so với ROE
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt , ...

Yếu tố Chất lượng58%
X
X
X
X
  In Recommendations?In "Invest - Dividend" Section
  Select Rate1.07 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score62
  Magic Formula Rank by ROA
119
  Magic Formula Rank by ROE
119
  Magic Formula Rank by ROIC
148
  Price 13.30
  PBV / Sector
1.01 / 1.65
GREAT
  Earning Per Share 6.03
  PE / Sector
2.54 / 20.30
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.01 / 3.71
  Average 1M Daily Value
1,160.36 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
1,202.21 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính41%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận39%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
27.61 / 31.65
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
9.81 / 21.71
  NPM Change Average (%) / Sector
4.68 / 2.76
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
20.82 / 9.97
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
8.64 / 7.56
  ROA Change Average (%) / Sector
3.18 / 0.59
GREAT
  ROE (%) / Sector
49.04 / 14.76
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
13.51 / 11.19
  ROE Change Average (%) / Sector
10.27 / 0.69
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư33%
X
  Dividend (%) / Sector
2.41 / 4.11
  Dividend Average (%) / Sector
4.08 / 3.75
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
-0.50 / -0.10
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-12-06 05:51:30
  SymbolBANPU
  NameBANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
  SectorResources >> Energy & Utilities
  MarketSET
  Listed Shares8,454.16 M
  Par Value1.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 112,440.35 / 82,691.53
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks