Web
            Analytics
Cổ phiếu BANPU - (SET) | BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-10-04

Stock Check  (Updated: 2023-10-05 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

THB 7.65
Price
-0.05 (-0.65%)
Day Change
Social: 0

BANPU Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROE đang giảm đáng kể
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng 63%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 0
  Magic Formula Rank by ROA
6
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
6
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
8
GREAT
  Price 7.65
  PBV / Sector
0.54 / 1.24
GREAT
  Earning Per Share 0.54
  PE / Sector
2.94 / 29.08
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.11 / -0.45
  Average 1M Daily Value
884.28 M
  Average 1W Daily Value
1,192.60 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 41%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 62%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
10.55 / 19.80
  NPM Average (%) / Sector
8.75 / 17.82
  NPM Change Average (%) / Sector
-435.77 / -3.90
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
14.78 / 7.94
  ROA Average (%) / Sector
10.03 / 7.57
  ROA Change Average (%) / Sector
102.32 / 29.63
GREAT
  ROE (%) / Sector
20.55 / 10.44
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
14.44 / 10.49
  ROE Change Average (%) / Sector
-50.69 / 11.84
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 100%
X
  Dividend (%) / Sector
14.51 / 5.84
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
6.07 / 4.05
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
114.31 / 101.35
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-10-05 05:20:56
  Symbol BANPU
  Name BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Resources >> Energy & Utilities
  Market SET
  Listed Shares 8,454.16 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 64,674.33 / 74,822.87
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks