Web
            Analytics
Cổ phiếu BH - (SET) | BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-05-26

Stock Check  (Updated: 2023-05-27 02:15:02)

BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 229.00
Price
-3.00 (-1.29%)
Day Change

BH Chất lượng tổng thể của cố phiếu Xuất sắc (Chất lượng = 100) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

100

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Excellent
Reason
Sức khỏe tài chính của công ty Xuất sắc từ hầu hết các chỉ số chất lượng

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Rất tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 60%
X
X
X
X
  In Recommendations? In "Invest - Good" Section
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 59
  Magic Formula Rank by ROA
204
  Magic Formula Rank by ROE
204
  Magic Formula Rank by ROIC
389
  Price 229.00
  PBV / Sector
8.57 / 3.24
  Earning Per Share 1.99
  PE / Sector
31.44 / 24.95
  PEG or PE/Growth / Sector
0.40 / 0.71
GOOD
  Average 1M Daily Value
482.10 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
404.89 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 52%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 81%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
26.06 / 12.10
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
17.88 / 13.48
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
25.39 / 61.10
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
29.56 / 13.17
GREAT
  ROA Average (%) / Sector
17.53 / 13.73
GOOD
  ROA Change Average (%) / Sector
61.00 / 252.50
GREAT
  ROE (%) / Sector
29.54 / 14.60
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
17.76 / 16.23
  ROE Change Average (%) / Sector
61.13 / 86.43
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 12%
X
  Dividend (%) / Sector
1.53 / 3.46
  Dividend Average (%) / Sector
1.97 / 2.49
  Dividend Change Average (%) / Sector
-3.26 / 57.79
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-05-27 17:31:33
  Symbol BH
  Name BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY
  Sector Services >> Health Care Services
  Market SET
  Listed Shares 794.89 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 182,028.88 / 45,077.83
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks