Web
            Analytics
Cổ phiếu COM7 - (SET) | COM7 PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-06-20 17:50:03)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

THB 16.50
Price
-0.50 (-2.94%)
Day Change
Social: 50

COM7 Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng 55%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 50
  Magic Formula Rank by ROA
104
  Magic Formula Rank by ROE
104
  Magic Formula Rank by ROIC
107
  Price 16.50
  PBV / Sector
4.74 / 2.32
  Earning Per Share 0.34
  PE / Sector
14.45 / 20.79
  PEG or PE/Growth / Sector
1.51 / 1.33
  Average 1M Daily Value
288.52 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
180.91 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 37%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 54%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
4.31 / 10.10
  NPM Average (%) / Sector
4.50 / 9.27
  NPM Change Average (%) / Sector
3.01 / 40.52
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
17.09 / 9.13
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
20.68 / 8.85
GREAT
  ROA Change Average (%) / Sector
-2.91 / -35.50
  ROE (%) / Sector
33.70 / 12.89
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
43.79 / 14.44
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-2.25 / 105.85
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 62%
X
  Dividend (%) / Sector
4.12 / 3.69
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
2.42 / 2.93
  Dividend Change Average (%) / Sector
31.80 / 76.82
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-06-20 05:19:39
  Symbol COM7
  Name COM7 PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Services >> Commerce
  Market SET
  Listed Shares 2,400.00 M
  Par Value 0.25
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 40,799.97 / 57,151.69
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks