Web
 Analytics
Cổ phiếu FE - (SET) | FAR EAST FAME LINE DDB PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-12-02

Stock Check  (Updated: 2022-12-03 02:15:01)

FAR EAST FAME LINE DDB PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 179.00
Price
0.00 (0.00%)
Day Change

FE Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng47%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score10
  Magic Formula Rank by ROA
957
  Magic Formula Rank by ROE
957
  Magic Formula Rank by ROIC
608
  Price 179.00
  PBV / Sector
1.03 / 2.85
GREAT
  Earning Per Share 0.32
  PE / Sector
32.65 / 30.26
  PEG or PE/Growth / Sector
-2.04 / -0.34
  Average 1M Daily Value
2605.00000000
  Average 1W Daily Value
0.00000000
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính54%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận54%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
1.45 / 30.73
  NPM Average (%) / Sector
11.13 / 12.71
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
-3.25 / 5.06
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
3.26 / 11.64
  ROA Average (%) / Sector
5.33 / 8.09
  ROA Change Average (%) / Sector
-1.07 / 1.00
  ROE (%) / Sector
3.18 / 24.53
  ROE Average (%) / Sector
5.71 / 9.79
  ROE Change Average (%) / Sector
-1.31 / 1.35
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư54%
X
  Dividend (%) / Sector
3.07 / 3.59
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
4.56 / 3.66
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
-0.66 / -0.26
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-12-03 05:51:28
  SymbolFE
  NameFAR EAST FAME LINE DDB PUBLIC COMPANY
  SectorServices >> Media & Publishing
  MarketSET
  Listed Shares7.87 M
  Par Value10.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 1,408.73 / 8,707.90
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks