Web
            Analytics
Cổ phiếu JMART - (SET) | JAY MART PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-03-20

Stock Check  (Updated: 2023-03-18 02:05:02)

JAY MART PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 22.40
Price
0.90 (4.02%)
Day Change

JMART Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
ROE đang giảm đáng kể
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng 48%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 59
  Magic Formula Rank by ROA
201
  Magic Formula Rank by ROE
201
  Magic Formula Rank by ROIC
195
  Price 22.40
  PBV / Sector
1.72 / 3.15
  Earning Per Share 1.27
  PE / Sector
18.19 / 23.72
  PEG or PE/Growth / Sector
-1.58 / -1.21
  Average 1M Daily Value
663.61 M
  Average 1W Daily Value
965.51 M
Yếu tố Kỹ thuật 42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 41%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 68%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
17.74 / 831.48
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
11.99 / 180.49
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
4.64 / 203.96
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
7.40 / 8.86
  ROA Average (%) / Sector
7.59 / 9.09
  ROA Change Average (%) / Sector
1.29 / -0.27
GOOD
  ROE (%) / Sector
9.91 / 14.97
  ROE Average (%) / Sector
12.77 / 16.29
  ROE Change Average (%) / Sector
4.76 / -0.88
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 62%
X
  Dividend (%) / Sector
4.91 / 3.64
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
2.64 / 3.58
  Dividend Change Average (%) / Sector
1.21 / 0.06
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-03-18 10:41:32
  Symbol JMART
  Name JAY MART PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Technology >> Information & Communication Technology
  Market SET
  Listed Shares 1,457.32 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 32,643.96 / 47,761.38
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks