Web
            Analytics
Cổ phiếu PSH - (SET) | PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-10-02

Stock Check  (Updated: 2023-10-03 17:50:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 12.90
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
Social: 35

PSH Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng 50%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 35
  Magic Formula Rank by ROA
188
  Magic Formula Rank by ROE
188
  Magic Formula Rank by ROIC
151
  Price 12.90
  PBV / Sector
0.64 / 1.03
GREAT
  Earning Per Share 0.77
  PE / Sector
8.11 / 15.82
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.53 / -6.23
  Average 1M Daily Value
9.12 M
  Average 1W Daily Value
8.11 M
Yếu tố Kỹ thuật 42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 52%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 54%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
12.66 / 15.78
  NPM Average (%) / Sector
10.84 / 15.84
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
0.92 / 56.15
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
7.05 / 6.52
  ROA Average (%) / Sector
6.29 / 6.59
  ROA Change Average (%) / Sector
-1.28 / 7.15
  ROE (%) / Sector
7.99 / 9.70
  ROE Average (%) / Sector
7.79 / 10.09
  ROE Change Average (%) / Sector
-5.60 / 27.08
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 70%
X
  Dividend (%) / Sector
7.44 / 5.06
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
9.00 / 5.31
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
-5.09 / 31.43
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-10-03 05:20:50
  Symbol PSH
  Name PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Property & Construction >> Property Development
  Market SET
  Listed Shares 2,188.50 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 28,231.71 / 27,617.35
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks