Web
            Analytics
Cổ phiếu PSL - (SET) | PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-06-05

Stock Check  (Updated: 2023-06-06 01:30:02)

PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 8.85
Price
0 (0%)
Day Change

PSL Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 44%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 0
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 0.00
  PBV / Sector
0.00 / 0.00
  Earning Per Share 0.05
  PE / Sector
N/A / 0.00
  PEG or PE/Growth / Sector
0.72 / N/A
  Average 1M Daily Value
96.36 M
  Average 1W Daily Value
144.59 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 50%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 75%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
6.68 / 0.00
  NPM Average (%) / Sector
14.08 / 0.00
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
51.17 / 0.00
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
17.30 / 0.00
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
11.98 / 0.00
  ROA Change Average (%) / Sector
-278.97 / 0.00
  ROE (%) / Sector
23.29 / 0.00
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
15.49 / 0.00
  ROE Change Average (%) / Sector
22.33 / 0.00
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 66%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
15.32 / 0.00
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
81.88 / 0.00
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date
  Symbol PSL
  Name PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Services >> Transportation & Logistics
  Market SET
  Listed Shares 1,559.29 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 0.00 / 0.00
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks