Web
            Analytics
Cổ phiếu S&J - (SET) | S & J INTERNATIONAL ENTERPRISES - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-09-26

Stock Check  (Updated: 2023-09-26 17:50:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

S & J INTERNATIONAL ENTERPRISES
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 53.75
Price
0.25 (0.47%)
Day Change
Social: 0

S&J Chất lượng tổng thể của cố phiếu Xuất sắc (Chất lượng = 92) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

92

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng 52%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 0
  Magic Formula Rank by ROA
117
  Magic Formula Rank by ROE
117
  Magic Formula Rank by ROIC
103
  Price 53.75
  PBV / Sector
1.74 / 2.62
  Earning Per Share 2.77
  PE / Sector
12.14 / 33.07
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
0.47 / 1.15
GOOD
  Average 1M Daily Value
3.25 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
12.61 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 50%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 62%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
12.23 / 13.58
  NPM Average (%) / Sector
8.38 / 13.05
  NPM Change Average (%) / Sector
21.17 / 13.70
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
13.19 / 12.16
  ROA Average (%) / Sector
9.02 / 12.62
  ROA Change Average (%) / Sector
20.61 / 17.64
GREAT
  ROE (%) / Sector
14.92 / 14.26
  ROE Average (%) / Sector
10.10 / 18.06
  ROE Change Average (%) / Sector
20.25 / 2.57
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 54%
X
  Dividend (%) / Sector
3.18 / 5.07
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
4.01 / 6.14
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
-10.01 / 73.42
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-09-26 05:20:44
  Symbol S&J
  Name S & J INTERNATIONAL ENTERPRISES
  Sector Consumer Products >> Personal Products & Pharmaceuticals
  Market SET
  Listed Shares 149.93 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 8,021.30 / 5,494.68
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks