Web
            Analytics
Cổ phiếu CPANEL - (MAI) | CPANEL PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-06-17 17:50:03)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

CPANEL PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 4.90
Price
-0.20 (-3.92%)
Day Change
Social: 35

CPANEL Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng 50%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 35
  Magic Formula Rank by ROA
218
  Magic Formula Rank by ROE
218
  Magic Formula Rank by ROIC
228
  Price 4.90
  PBV / Sector
1.61 / 1.42
  Earning Per Share 0.06
  PE / Sector
15.48 / 21.53
  PEG or PE/Growth / Sector
-1.12 / -0.53
  Average 1M Daily Value
0.66 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.22 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 47%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 68%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
10.87 / 10.00
  NPM Average (%) / Sector
11.40 / -18.52
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
23.21 / 154.33
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
8.51 / 10.59
  ROA Average (%) / Sector
9.42 / 8.61
  ROA Change Average (%) / Sector
19.89 / -3.86
GOOD
  ROE (%) / Sector
10.87 / 12.90
  ROE Average (%) / Sector
12.55 / 10.21
  ROE Change Average (%) / Sector
3.53 / 13.99
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 62%
X
  Dividend (%) / Sector
3.14 / 5.80
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
1.86 / 5.16
  Dividend Change Average (%) / Sector
648.73 / 87.64
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-06-15 05:20:32
  Symbol CPANEL
  Name CPANEL PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Property & Construction
  Market MAI
  Listed Shares 163.18 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 832.21 / 2,527.16
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks