Web
            Analytics
Cổ phiếu BCH - (SET) | BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2024-02-23

Stock Check  (Updated: 2024-02-24 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 21.60
Price
-0.50 (-2.26%)
Day Change
Social: 60

BCH Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 55%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 60
  Magic Formula Rank by ROA
312
  Magic Formula Rank by ROE
312
  Magic Formula Rank by ROIC
291
  Price 21.60
  PBV / Sector
4.42 / 3.09
  Earning Per Share 0.39
  PE / Sector
43.14 / 31.66
  PEG or PE/Growth / Sector
0.32 / 0.76
GOOD
  Average 1M Daily Value
322.43 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
145.27 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 45%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 70%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
11.61 / 13.10
  NPM Average (%) / Sector
18.60 / 13.95
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
12.57 / 55.74
GOOD
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
9.08 / 12.06
  ROA Average (%) / Sector
19.28 / 13.74
GOOD
  ROA Change Average (%) / Sector
38.49 / 227.16
GREAT
  ROE (%) / Sector
10.25 / 12.58
  ROE Average (%) / Sector
28.16 / 15.96
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
36.07 / 74.22
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 62%
X
  Dividend (%) / Sector
3.70 / 3.25
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
3.17 / 2.78
  Dividend Change Average (%) / Sector
85.76 / 57.07
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-02-24 05:20:02
  Symbol BCH
  Name BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY
  Sector Services >> Health Care Services
  Market SET
  Listed Shares 2,493.75 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 53,864.96 / 41,156.93
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks