Web
            Analytics
Cổ phiếu CPH - (SET) | CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-03-20

Stock Check  (Updated: 2023-03-21 02:02:32)

CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 25.50
Price
-1.00 (-3.77%)
Day Change

CPH Chất lượng tổng thể của cố phiếu Rất tốt (Chất lượng = 85) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

85

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
Lịch sử ROE tương đối thấp
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng 63%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.04 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 0
  Magic Formula Rank by ROA
219
  Magic Formula Rank by ROE
219
  Magic Formula Rank by ROIC
151
  Price 25.50
  PBV / Sector
1.05 / 1.20
GREAT
  Earning Per Share 7.37
  PE / Sector
3.46 / 24.62
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.00 / 0.11
  Average 1M Daily Value
15.24 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
10.91 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 52%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 56%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
13.44 / 5.58
  NPM Average (%) / Sector
-0.31 / 3.30
  NPM Change Average (%) / Sector
3.47 / -0.01
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
22.60 / 6.23
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
2.91 / 4.14
  ROA Change Average (%) / Sector
5.40 / 0.26
GREAT
  ROE (%) / Sector
36.07 / 7.87
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
0.37 / 4.77
  ROE Change Average (%) / Sector
9.23 / 0.09
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 0%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 2.69
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 2.99
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -0.55
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-03-21 05:21:29
  Symbol CPH
  Name CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC COMPANY
  Sector Consumer Products >> Fashion
  Market SET
  Listed Shares 40.00 M
  Par Value 10.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 1,020.00 / 4,433.03
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks