Web
            Analytics
Cổ phiếu EKH - (SET) | EKACHAI MEDICAL CARE PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2024-02-21

Stock Check  (Updated: 2024-02-22 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

EKACHAI MEDICAL CARE PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 7.60
Price
0.05 (0.66%)
Day Change
Social: 0

EKH Chất lượng tổng thể của cố phiếu Rất tốt (Chất lượng = 85) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

85

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
ROE đang giảm đáng kể
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 79%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 0
  Magic Formula Rank by ROA
11
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
11
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
12
GREAT
  Price 7.60
  PBV / Sector
2.70 / 3.14
  Earning Per Share 0.28
  PE / Sector
9.82 / 32.07
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.08 / 0.76
GREAT
  Average 1M Daily Value
5.26 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
8.16 M
Yếu tố Kỹ thuật 57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 45%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 79%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
21.79 / 13.11
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
23.03 / 13.95
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
32.19 / 55.74
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
34.71 / 12.25
GREAT
  ROA Average (%) / Sector
27.48 / 13.81
GREAT
  ROA Change Average (%) / Sector
76.55 / 228.03
GREAT
  ROE (%) / Sector
32.07 / 12.78
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
26.29 / 16.03
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
67.63 / 75.18
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 62%
X
  Dividend (%) / Sector
4.00 / 3.34
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
3.31 / 2.80
  Dividend Change Average (%) / Sector
16.64 / 57.72
GOOD
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-02-22 05:20:05
  Symbol EKH
  Name EKACHAI MEDICAL CARE PUBLIC COMPANY
  Sector Services >> Health Care Services
  Market SET
  Listed Shares 710.19 M
  Par Value 0.50
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 5,397.44 / 40,801.69
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks