Web
            Analytics
Cổ phiếu KDH - (SET) | THONBURI MEDICAL CENTRE PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2024-04-12

Stock Check  (Updated: 2024-04-12 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

THONBURI MEDICAL CENTRE PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 93.00
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
Social: 0

KDH Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng 47%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 0
  Magic Formula Rank by ROA
157
  Magic Formula Rank by ROE
157
  Magic Formula Rank by ROIC
177
  Price 93.00
  PBV / Sector
2.56 / 3.03
  Earning Per Share 5.45
  PE / Sector
17.07 / 31.82
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.09 / 0.71
  Average 1M Daily Value
0.17 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.24 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 56%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 56%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
8.84 / 12.93
  NPM Average (%) / Sector
4.52 / 13.90
  NPM Change Average (%) / Sector
-141.30 / 55.90
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
15.81 / 11.61
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
8.40 / 13.61
  ROA Change Average (%) / Sector
-419.28 / 227.82
  ROE (%) / Sector
16.02 / 12.34
  ROE Average (%) / Sector
8.33 / 15.87
  ROE Change Average (%) / Sector
-136.38 / 74.90
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 41%
X
  Dividend (%) / Sector
2.15 / 2.60
  Dividend Average (%) / Sector
1.49 / 2.60
  Dividend Change Average (%) / Sector
162.20 / 53.35
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-04-12 05:19:52
  Symbol KDH
  Name THONBURI MEDICAL CENTRE PUBLIC COMPANY
  Sector Services >> Health Care Services
  Market SET
  Listed Shares 19.38 M
  Par Value 10.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 1,802.73 / 37,994.02
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks