Web
            Analytics
Cổ phiếu PR9 - (SET) | PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-03-20

Stock Check  (Updated: 2023-03-21 02:02:32)

PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 19.40
Price
-0.60 (-3.00%)
Day Change

PR9 Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng 45%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.08 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 42
  Magic Formula Rank by ROA
448
  Magic Formula Rank by ROE
448
  Magic Formula Rank by ROIC
377
  Price 19.40
  PBV / Sector
3.22 / 3.19
  Earning Per Share 0.72
  PE / Sector
26.87 / 22.34
  PEG or PE/Growth / Sector
2.05 / 0.77
  Average 1M Daily Value
40.31 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
27.36 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 47%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 60%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
13.65 / 16.89
  NPM Average (%) / Sector
9.03 / 12.75
  NPM Change Average (%) / Sector
1.98 / 1.25
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
13.10 / 16.54
  ROA Average (%) / Sector
7.48 / 12.58
  ROA Change Average (%) / Sector
1.79 / 1.68
GOOD
  ROE (%) / Sector
12.59 / 19.19
  ROE Average (%) / Sector
7.19 / 14.89
  ROE Change Average (%) / Sector
1.83 / 2.01
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 12%
X
  Dividend (%) / Sector
1.49 / 3.38
  Dividend Average (%) / Sector
1.33 / 2.47
  Dividend Change Average (%) / Sector
-0.07 / 0.40
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-03-21 05:21:29
  Symbol PR9
  Name PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Services >> Health Care Services
  Market SET
  Listed Shares 786.30 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 15,254.22 / 44,248.29
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks