Web
            Analytics
Cổ phiếu SAPPE - (SET) | SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-05-20 17:50:03)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

THB 102.00
Price
2.00 (2.00%)
Day Change
Social: 50

SAPPE Chất lượng tổng thể của cố phiếu Xuất sắc (Chất lượng = 100) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

100

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Excellent
Reason
Sức khỏe tài chính của công ty Xuất sắc từ hầu hết các chỉ số chất lượng

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 60%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 50
  Magic Formula Rank by ROA
218
  Magic Formula Rank by ROE
218
  Magic Formula Rank by ROIC
211
  Price 102.00
  PBV / Sector
7.40 / 2.41
  Earning Per Share 1.14
  PE / Sector
26.77 / 20.91
  PEG or PE/Growth / Sector
0.64 / 2.50
  Average 1M Daily Value
85.65 M
  Average 1W Daily Value
145.78 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 50%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 72%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
18.59 / 10.47
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
14.31 / 8.10
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
13.16 / 4.15
GOOD
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
25.95 / 11.33
GREAT
  ROA Average (%) / Sector
19.79 / 10.50
GOOD
  ROA Change Average (%) / Sector
18.57 / -107.35
GOOD
  ROE (%) / Sector
29.93 / 13.47
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
22.00 / 13.11
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
22.86 / -11.58
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 12%
X
  Dividend (%) / Sector
2.18 / 3.86
  Dividend Average (%) / Sector
2.93 / 3.46
  Dividend Change Average (%) / Sector
-14.49 / 29.64
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-05-18 05:19:45
  Symbol SAPPE
  Name SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Agro & Food Industry >> Food & Beverage
  Market SET
  Listed Shares 308.29 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 30,828.91 / 14,285.32
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks