Web
            Analytics
Cổ phiếu TVO - (SET) | THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-06-07

Stock Check  (Updated: 2023-06-08 01:30:02)

THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 25.50
Price
-0.25 (-0.97%)
Day Change

TVO Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 23) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

23

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 44%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 0
  Magic Formula Rank by ROA
210
  Magic Formula Rank by ROE
210
  Magic Formula Rank by ROIC
177
  Price 25.50
  PBV / Sector
2.19 / 2.68
  Earning Per Share 0.14
  PE / Sector
21.17 / 26.59
  PEG or PE/Growth / Sector
4.93 / 8.80
  Average 1M Daily Value
12.86 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
18.99 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 45%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 43%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
1.36 / 8.63
  NPM Average (%) / Sector
5.04 / 7.55
  NPM Change Average (%) / Sector
-23.94 / 79.33
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
9.06 / 11.02
  ROA Average (%) / Sector
14.75 / 10.29
  ROA Change Average (%) / Sector
-10.54 / -57.45
  ROE (%) / Sector
10.43 / 14.15
  ROE Average (%) / Sector
16.79 / 13.41
  ROE Change Average (%) / Sector
-7.59 / -12.13
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 62%
X
  Dividend (%) / Sector
4.05 / 3.43
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
5.54 / 3.24
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
-6.28 / 44.66
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-06-08 05:20:43
  Symbol TVO
  Name THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY
  Sector Agro & Food Industry >> Food & Beverage
  Market SET
  Listed Shares 889.47 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 22,681.52 / 18,907.55
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks