Web
            Analytics
Cổ phiếu VIBHA - (SET) | VIBHAVADI MEDICAL CENTER PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-06-18 17:50:03)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

VIBHAVADI MEDICAL CENTER PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 2.12
Price
0.04 (1.92%)
Day Change
Social: 25

VIBHA Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng 51%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 25
  Magic Formula Rank by ROA
489
  Magic Formula Rank by ROE
489
  Magic Formula Rank by ROIC
486
  Price 2.12
  PBV / Sector
2.24 / 2.85
  Earning Per Share 0.02
  PE / Sector
28.35 / 25.80
  PEG or PE/Growth / Sector
0.32 / 0.32
GOOD
  Average 1M Daily Value
12.99 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
3.92 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 47%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 68%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
15.16 / 13.86
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
15.63 / 14.52
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
38.84 / 20.12
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
6.16 / 12.05
  ROA Average (%) / Sector
6.54 / 13.99
  ROA Change Average (%) / Sector
22.92 / 228.42
GREAT
  ROE (%) / Sector
7.66 / 12.72
  ROE Average (%) / Sector
9.47 / 16.05
  ROE Change Average (%) / Sector
38.79 / 27.78
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 41%
X
  Dividend (%) / Sector
2.41 / 2.75
  Dividend Average (%) / Sector
2.36 / 2.68
  Dividend Change Average (%) / Sector
3.98 / 56.70
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-06-18 05:19:40
  Symbol VIBHA
  Name VIBHAVADI MEDICAL CENTER PUBLIC COMPANY
  Sector Services >> Health Care Services
  Market SET
  Listed Shares 13,576.01 M
  Par Value 0.10
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 28,238.10 / 37,676.93
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks